Alkohol/ używki

Zachowania autodestrukcyjne przejawiają się m.in. w stosowaniu substancji szkodliwych dla organizmu – nikotyna, narkotyki, dopalacze, nadużywanie alkoholu. Te uzależnienia są wysoce niebezpieczne i prowadzą do wyniszczenia organizmu.  

Najważniejsze i najbardziej potrzebne jest udzielenie pomocy młodej osobie w zrozumieniu siebie i swoich potrzeb, przepracowaniu trudnych emocji i doświadczeń, zdobycie większej motywacji do nauki, umiejętności zdrowego radzenia sobie z trudnościami. 

Jeśli dowiesz się, że w Twojej drużynie jest osoba, która stosuje używki: 

  • Zareaguj od razu
  • Poinformuj rodziców/opiekunów prawnych
  • Zapewnij tej osobie wsparcie – rozmawiaj z nią i szukaj kontaktu, nawet jeśli ta osoba twierdzi, że panuje nad wszystkim i nie ma problemu
  • Warto zaproponować pomoc psychologa/pedagoga lub skontaktowanie się z telefonem zaufania: 116 111
  • Jeśli masz wątpliwości postępuj zgodnie z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych

Literatura

  1. Cierpiałkowska, L., Ziarko, M.: Psychologia uzależnień – alkoholizm. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
  2.  Błachut D. , Charakterystyka najpopularniejszych substancji psychotropowych i środków odurzających. Współczesna scena narkotykowa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 36–48. 
  3. Cungi C., Stawić czoło uzależnieniom. Alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard, tł. A. Tomaszewska, Warszawa 2007.
  4. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / red. nauk.: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2016.
Alkohol/ używki