Harcerze przeklinają

Miło jest posłuchać, jak ktoś mądrze mówi. Znacznie trudniej jest słuchać kogoś, kto przeklina, używa wyrazów powszechnie uważanych za obraźliwe.   Dzieci, niezależnie od wieku, spotykają się z przeklinaniem w środowisku lokalnym lub domowym. Przeklinać potrafią już kilkulatki. Robią to oczywiście nieświadomie, powtarzając zasłyszane z otoczenia słowa. Im starsze, tym bardziej świadomie korzystają z języka. Zazwyczaj wiedzą, że wypowiadane przez nich słowa są uważane za wulgarne, ale robią […]

Słowo o zaburzeniach zachowania

Zaburzenia zachowania to cechy, które utrudniają funkcjonowanie dziecka w różnych obszarach, w których wymaga się od niego przystosowania do różnych ról społecznych i ustosunkowywania się do siebie samego, rodzeństwa, kolegów, rodziców, nauczycieli. Przyjmuje się, że z zaburzeniem zachowania mamy do czynienia wtedy, kiedy jest ono wyraźnie odmienne od oczekiwanego i nieadekwatne do sytuacji. Równocześnie staje się regułą (jest powtarzalne) i dziecko prezentuje […]

Słowo o spektrum autyzmu (w tym również Zespół Aspergera)

Autyzm u każdej osoby może przejawiać się trochę inaczej. Dwie osoby z taką samą diagnozą mogą mieć bardzo różne zachowania i możliwości. Dlatego mówimy o spektrum zaburzeń –  od łagodnych objawów do takich, które bardzo wpływają na wszystkie sfery życia. Autyzm charakteryzuje się innym sposobem postrzegania świata i myślenia.  Objawy autyzmu dotyczą:  Nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi:  Brak zrozumienia zachowania innych ludzi,   Trudności w nawiązywaniu zwykłego, swobodnego kontaktu,   Niezainteresowanie ludźmi lub […]

Słowo o ADHD

ADHD to zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Nad objawami ADHD dziecko nie jest w stanie zapanować. Dotykają one zarówno dziewcząt jak i chłopców.  U chłopców dominują objawy nadmiernej ruchliwości, podczas gdy u dziewcząt częściej pojawiają się zaburzenia koncentracji.  Rodzicom, opiekunom i nauczycielom często trudno jest określić, czy problematyczne zachowanie dziecka jest objawem ADHD, czy po prostu przejawem “buntu”  i „niegrzeczności”.   Może […]

Dziecko nadpobudliwe

Nadpobudliwe dziecko zwykle wymaga szczególnej uwagi ze strony dorosłego. W pracy  z dzieckiem nadpobudliwym istotne znaczenie będą miały takie cechy dorosłego jak: opanowanie, umiejętność formułowania jasnych i krótkich komunikatów, umiejętność przewidywania skutków działań i zdarzeń, umiejętność wyznaczania granic.   Zazwyczaj, kiedy mówisz “dziecko przeszkadza” na zbiórce najczęściej masz na myśli, że:   Głośno rozmawia z kolegami i koleżankami,  Nie […]